Regulamin

Szkoły Let’s Swim

Reprezentowanej przez Martę Ziółkowska i Aleksandrę Rewers-Jaworską pełniące funkcje Członków Zarządu Spółki z o.o. Let’s Swim – Let’s Move Centrum Fizjoterapii z siedzibą w Warszawie 03-870 przy ulicy Głębockiej 56 m 1, NIP 5242992025.

Informacja ogólne o kursie

 1. Zajęcia Szkoły Let’s Swim organizowane są w 2/3-miesięcznych cyklach. Każdy kurs pływania obejmuje od 8 do 10 lekcji trwających 30 minut.
 2. Zajęcia nauki pływania prowadzą są przez 2 instruktorów (specjalistów z zakresu pływania oraz rehabilitacji). W przypadku zdarzeń losowych dopuszczalna jest obecność na zajęciach jednego instruktora.
 3. Do udziału w zajęciach pływania zapraszamy dzieci w wieku od 3 miesiąca do 12 roku życia. Dzieci przydzielane są do grup pod względem wieku oraz umiejętności pływackich.
 4. Wpis na listę uczestników jest dokonywany po uprzednim zarezerwowaniu miejsca oraz uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej.
 5. Zapisy na kurs pływania przyjmowane są telefonicznie, mailowo (formularz zgłoszeniowy), bądź przez messenger. 
 6. W grupie jest max.15 uczestników (sporadycznie jednak ilość ta może się zwiększyć o osoby odrabiające zajęcia).
 7. W zajęciach dziecku towarzyszy jeden z rodziców (opiekun). Na dużym basenie dzieci pływają bez asysty rodzica.
 8. Drugi Rodzic, czy dodatkowe osoby towarzyszące mogą przebywać na terenie pływalni jedynie w strojach kąpielowych, po uprzednim wykupieniu biletu w kasie ośrodka.
 9. Uczestników zajęć obowiązuje znajomość regulaminu pływalni. 
 10.  Do uczestnictwa w zajęciach upoważnia imienny karnet z aktualnym terminem oraz godziną zajęć.
 11. Odbiór karnetu następuje na spotkaniu organizacyjnym, po uiszczeniu opłaty oraz dokonaniu wszelkich formalności. 
 12. W przypadku Państwa nieobecności na pierwszym spotkaniu i nie poinformowania nas o tym rezerwacja miejsca, wraz z zaliczką może być anulowana.
 13. Wniesienie opłaty za kurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu zajęć. Dodatkowo przed przystąpieniem do kursu wszyscy uczestnicy podpisują oświadczenia, że zobowiązują się do przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu pływalni
 14. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. Opuszczone zajęcia mogą być odrobione tylko w wyjątkowych przypadkach (tj. pobyt w szpitalu, przewlekła choroba), po uzgodnieniu z instruktorami.
 15. Rezygnacja z kursu jest możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach (tylko długotrwała hospitalizacja) i po uzgodnieniu z instruktorem. Przy rezygnacji ponoszą Państwo koszty uczestnictwa w kwocie ~ 50% ceny kursu. 
 16. Dzieci uczestniczące w zajęciach nauki pływania objęte są ubezpieczeniem

Szatnie

Szatnie

Obowiązki uczestników kursu

 

 1. Przed przystąpieniem do zajęć niezbędne jest podpisanie przez rodzica oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pływania u dziecka.
 2. Dzieci do 3 roku życia zobowiązane są pływać w specjalnych pieluszkach przeznaczonych do pływania, na pływalni WUM oraz Delfinek w Sulejówku obowiązują dodatkowo majteczki neoprenowe.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zajęć oraz pływalni, na której odbywa się kurs.
 4. Wszelkie sprawy organizacyjne prosimy uzgadniać z instruktorami szkoły pływania Let’s Swim, bez udziału pracowników pływalni.
 5. Rodziców obowiązuje przestrzeganie limitu czasowego – 60 minut (liczone od pobrania kluczyka w kasie pływalni.  Przekroczenie tego czasu zobowiązuje Państwa do uiszczenia opłaty za przekroczony czas w kasie pływalni wg obowiązującego cennika.
 6. Kursanci mają zagwarantowane miejsce na kolejnym cyklu, jedynie po uprzedniej rezerwacji dokonanej co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem.
 7. Uczestnicy niewyrażający zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (np. publikację zdjęć na naszej stronie internetowej, bądź w social mediach) zobowiązane są poinformować organizatorów o zaistniałej sytuacji przed rozpoczęciem kursu.
 8. Uczestnicy niewyrażający zgody na publikację i udostępnianie zdjęć nie mogą uczestniczyć w sesjach podwodnych.
 9.  

Obowiązki organizatora kursu

 1. Prowadzący zajęcia zapewniają wszelkie niezbędne pomoce do nauki pływania tj. rękawki, piankowe makarony, deseczki, piłki, kolorowe zabawki, materace itp.
 2. Organizator zobowiązuje się do przygotowania szatni przed rozpoczęciem zajęć tj. przygotowania przewijaków oraz udostępnienia materacyków, na których bezpiecznie można przebrać Państwa pociechy.
 3. Woda w basenie musi posiadać temperaturę nie mniejszą niż 32 stopnie oraz spełniać wszystkie wymogi sanitarne.
 4. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w czasie trwania kursu, o czym uczestnicy będą poinformowani na zajęciach.
 6. Organizator zobowiązuje się do poinformowania kursantów o nagłym, niezależnym od szkoły odwołaniu zajęć droga SMS i na fanpage na FB, wówczas kurs zostanie wydłużony o jeden tydzień w celu odrobienia odwołanych zajęć

Informacje dla klientów CENTRUM AKTYWNEGO MALUCHA korzystających z systemu ACTIVE NOW

 1. Warunki świadczenia usług droga elektroniczną w celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Szkołę Let’s Swim usług konieczne jest:
  a. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
  c. posiadanie aktywnego konta e-mail.
  Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
 2. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Kursanta (lub przedstawiciela ustawowego Kursanta) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy firmą Let’s Swim – Let’s Move Centrum Fizjoterapii Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-870 przy ulicy Głębockiej 56 m1, NIP 5242992025 a kursantem, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. 
 3. Warunki rozwiązania umowy.

              Rezygnacja z kursu może nastąpić w formie pisemnej drogą e-mailową                                                                                                                                                                                                         a. Szkoła zwróci uczestnikowi pełna kwotę za kurs jeśli rezygnacja nastąpi w terminie 20 dni przed rozpoczęciem kursu                                                                                           b. Nie ma możliwości rezygnacji z kursu po jego rozpoczęciu, jedynym odstępstwem jest udokumentowana długotrwała hospitalizacja uczestnika. Przy                          rezygnacji ponoszą Państwo koszty uczestnictwa w kwocie ~ 50% ceny kurs                                                                                                                                                                               4. Warunki reklamacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego. Reklamacje należy składać Szkole za pośrednictwem                  poczty elektronicznej, na adres Szkoły podany w Umowie na Kurs lub na stronie internetowej www.letsswim.pl. Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi                Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże na piśmie na                          adres e-mail.  Szkoła nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Facebook
YouTube
Instagram